روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

ناله لذت

چه بی حیا 
در اتاقی که به اندازه ی
- خلوت - خالی ِ - ساعت دیواراست.
عقربه هایی
 - هر روز -
                                  - هر شب -
                                                                 بارها
می سایند تن را به تن هم 
و .... 
                              عشق بازی می کنند
با هم                در هم                    با صدای
                             - تیک   تاک   -
چونان تشبیه ناله ی لذت
                                                       شرم آگین
و اینجا در اتاقی ، پسرکی
                                   - به اندازه چند کتاب
                                     یک پنجره
                     و تخت خوابی که بوی تنهایی می دهد -
        نشسته است تنها
با دستانی که می لرزد از شهوت نوشتن .
می کشم نوک مدادی بر تن کاغذی 
                            سفید - لاغر - عریان
و بوی کاغذ              آدم را هوایی می کند
برای نوشتن . . . 
با مدادی بر کاغذی            بر کاغدی با مدادی
 - روی هم  - در هم - برهم - اما     نه    بی    هم . . . 
مثل پسرک و دختری که 
 - شاهزاده اش بود - 
در قصه ی هزار و یک شب.
خرد می شود مداد 
در هر کلام   -   در هر نفس   -   با هر سایش 
                              ذره - ذره
بر کاغذی که تمام می شود به  تما میِّت
در هر کلام    -   در هر نفس   -  با هر سایش
                             ذره -  ذره
                       و دستانی که تنها می نویسد.
مرتب تکرار می کند 
کسی با من   -   در من  . . . .
                                                       این بی خودی صدا را
                        -   تیک   تاک  -
فردا روزی . . . 
نگذشته از دیروز - چند ساعتی -
 -چند ساعتی - از بیداری دیشب
                      زیینننگ   زیینننگ
زنگ ساعت        بیداری
 و بازهمان صدا که از لذت ،
                                        ناله می کند
                         -  تیک   تاک   -
آهای پسرک بیدار شو
                   در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است 
باز داری خواب می بینی . . .
                         خواب . . .           
                       بیدار شو!!

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
    comment نظرات ()