چترهایی که عاشقان می سازند

کسانی که چتر های یزرگ را ساختن 

عاشق بودند یا برای آدم های بزرگ ساختندش.

 

فکر می کنم کسی که چتر مرا ساخت عاشق بود .

زیر باران ، زیر یک چتر ، وحتی انقدر بزرگ نبود که نزدیک بود 

حادثه ای تو را زخمی کند. 

 

همیشه چترهایی می خرم

که سازنده اش عاشق بوده باشد

شاید وقتی که چتر را باز میکنم و باران می بارد

بشود دوباره عاشق شد .

/ 0 نظر / 19 بازدید